Adatkezelés - ujkoronavirus.hu
+36 1 490 0302 teszt@ujkoronavirus.hu

Adatkezelési tájékoztató, megismerési nyilatkozat

A részletes adatkezelési tájékoztatót a www.ujkoronavirus.hu weboldalon érheti el.
Önkéntes alapon történő megkeresés alapján az 1997.évi XLVII. törvény értelmében adatainak kezeléséhez a hozzájárulását adottnak tekintjük. A megkereséskor önkényes alapon átadott személyes adatait és egészségügyi állapotára vonatkozó információkat kizárólag az időpontfoglalás lebonyolításához rögzítjük. Ezen adatokat reklám és marketing céljára nem használjuk fel!
Személyes adatait (név, telefonszám, email cím, születési idő, lakcím, TAJ szám), személyének pontos beazonosítása érdekében használjuk.
Adatait harmadik fél részére (kiválasztott kezelőorvos, vagy egészségügyi intézmény) beleegyezése után, kizárólag az időpontfoglalás végrehajtásának céljából adjuk ki, továbbá kijelentjük, hogy másnak személyes adatait ki nem szolgáltatjuk, bérbe és el nem adjuk!
Az adatkezelő: Schmidt Róbert EV
Székhelye: 8600 Siófok, Bajcsy u. 107/A.
Adószám: 67213443-1-34
Telefonszám: +36 1 490 0302
E-mail cím: teszt@ujkoronavirus.hu; mindenkori ügyvezető elérhetősége: teszt@ujkoronavirus.hu.

Az adatkezeléssel érintett: Azok a természetes személyek, akik igénybe veszik az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokat.
Kezelt adatok köre; az adatkezelés jogalapja és célja, az adatkezelés időtartama

 

Adatkezelés időtartama: az időpontfoglalástól számított 5 évig őrizzük
Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a kért vizsgálatra történő időpontegyeztetés létre nem jötte.
Az e-mail cím és a telefonszám megadása szükséges, ahhoz, hogy az időpontfoglalás létrejöhessen.
Adattovábbítás: az érintett rendelkezésének megfelelő címzettek számára.
Adatkezeléssel kapcsolatos jogok: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint megilletheti az adathordozhatósághoz való jog.
A hozzájáruláson alapuló személyes adatok vonatkozásában az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelési tisztviselő elérhetősége: teszt@ujkoronavirus.hu.
Jogérvényesítés: Amennyiben az érintettet az adatainak kezelése kapcsán (jog)sérelem érte, az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, és kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabálynak megfelelő célból történő adatkezelések kivételével – törlését. Ha az érintett az Adatkezelő intézkedésével, tájékoztatásával nem ért egyet, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz mint felügyeleti hatósághoz fordulhat panaszával (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósági úton kérhet jogorvoslatot. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kezelt egészségügyi és személyazonosító adat 1 Jogcím (jogalap) Az adatkezelés célja
Személyazonosító adatok (Név, születési név, anyja születési neve, születési helye és ideje), állampolgárság Olyan szerződés (szolgáltatás) teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) – Egészségügyi szolgáltatás nyújtása, erre irányuló szerződés megkötése, módosítása és megszüntetése, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, jogok és esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, igényérvényesítéssel szembeni védekezés, továbbá kapcsolattartás – az Érintett azonosítása; -az eredményes gyógykezelési tevékenység elősegítése; – az Érintett egészségi állapotának nyomon követése; – a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele – az Eüak. 30. §-ban foglalt megőrzési kötelezettség teljesítése – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 136. § és 137. § -ban lévő egészségügyi dokumentációs kötelezettség teljesítése.
TAJ szám Olyan szerződés (szolgáltatás) teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – az Érintett azonosítása; az egészségügyi szolgáltatás finanszírozásának biztosítása.
Lakcím, E-mail cím, Telefonszám Olyan szerződés (szolgáltatás) teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) – kapcsolattartás, azonosítás; – betegjogok érvényesítése

1 Az Érintett tudomásul veszi és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelés különleges adatokra is kiterjed, amely különleges adatokat az Érintett az adott szolgáltatásra vonatkozó adatlap, beleegyező (hozzájáruló) nyilatkozat, vagy dokumentációs lap önkéntes kitöltésével kifejezetten maga hoz nyilvánosságra (az Adatkezelő tudomására), a kezeléshez kifejezett hozzájárulását adja, és az adatszolgáltatás az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos.

Egészségügyi adatok: a páciens neme; vizsgálat megnevezése; szakorvosi beutaló adattartalma; beutaló osztály; kórelőzményre, kórtörténetre vonatkozó információk; az ellátást közvetlenül nem indokoló betegség, illetve a kockázati tényezők megnevezése; szükség esetén testsúly; a vizsgálat elvégzésére befolyással bíró egészségügyi adatok; korábbi vizsgálatokra vonatkozó információ. Olyan szerződés (szolgáltatás) teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)pont) az eredményes gyógykezelési tevékenység elősegítése; az Érintett egészségi állapotának nyomon követése; a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele; az Eütv. 136. § és 137. § -ban lévő egészségügyi dokumentációs kötelezettség teljesítése; az Eüak. 30. § -ban foglalt megőrzési kötelezettség teljesítése.
egészségügyi beavatkozások; panaszok; egyéb, a gyógykezelési tevékenység ellátása érdekében szükséges adatok, a vizsgálat elvégzése során felmerült információ. Olyan szerződés (szolgáltatás) teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) az eredményes gyógykezelési tevékenység elősegítése; az Érintett egészségi állapotának nyomon követése

1.Nyilatkozat
Alulírott, kijelentem, hogy az ujkoronavirus.hu (Schmidt Róbert EV.) adatkezelési, adatvédelmi tájékoztatójában foglaltakat teljes körűen megismertem, az abban foglaltakat megértettem, és az abban foglaltakkal kapcsolatos minden kérdésemre kielégítő választ kaptam, az Adatkezelő teljes körűen tájékoztatott a Szolgáltatások igénybevételével összefüggő adatkezelések tartalmáról, idejéről, az adatszolgáltatás önkéntességéről, továbbá az adatgyűjtés/kezelés és adatfeldolgozás céljáról, jogalapjáról és időtartamáról.
Alulírott, ezennel hozzájárulok, hogy a Társaság a személyes adataimat, különös tekintettel a különleges (egészségügyi) adatokra, a Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint kezelje, továbbítsa és őrizze. Alulírott, ezennel kijelentem, hogy a jelen Nyilatkozatban foglalt hozzájárulásom megadása teljes mértékben önkéntes és tisztában vagyok a hozzájárulás megtagadása, visszavonása tekintetében engem megillető jogokkal. Az adatlapon rögzített adataimat önkéntesen, külön ellenszolgáltatás nélkül, az ujkoronavirus.hu (Schmidt Róbert EV.) által nyújtott szolgáltatások igénybevétele céljából adtam meg. A fenti adatkezelési tájékoztatás megtörténtét követően, a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően ezúton írásban hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatlapon megadott adataimat az Infotv 2 .
2 Info tv.: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

3 §-ának 2. pontja, illetve a GDPR3 4. cikke 1. pontja szerint személyes, valamint ezen belül az Infotv. 3. §-ának 3. pontja, illetve a GDPR 4. cikke 13-15. pontja szerint különleges adatnak minősülő adataimat az Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt személyek kezeljék.
Az adatkezelésre az Adatkezelési Tájékoztatóban adatkezelőként megjelölt személyek – az ott leírt mértékben és célokra – jelen hozzájárulásom visszavonásáig, illetőleg a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig jogosultak kezelni. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az adatkezeléshez nem adom a hozzájárulásomat, úgy a Szolgáltatásokat nem tudom igénybe venni. Kijelentem, hogy a jelen Adatlapon általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek és vállalom, hogy az azokban bekövetkezett változásokról az ujkoronavirus.hu-t tájékoztatom, továbbá tudomásul veszem, hogy csak valós adatok megadása esetén vagyok jogosult igénybe venni a Szolgáltatásokat.
Az Adatkezelési Tájékoztatót megkaptam, az abban leírtakat elfogadom
Lengyeltóti, ______________________ Aláírás: _________________________
Név nyomtatott betűkkel: ___________________________
2. Alulírott kifejezetten kérem, és ezennel hozzájárulok, hogy az ujkoronavirus.hu (Schmidt Róbert EV.) a személyes adataimat, különös tekintettel a különleges (egészségügyi) adataimra, ______________________________________________ részére átadja.
, ______________________ Aláírás: _________________________
Név nyomtatott betűkkel: ___________________________